Suverenus sidabras svorio metimui.


Gintaras DIKČIUS, studijų direktorius Į VU įstoja tik geriausieji Iš tiesų gerų studentų paieška yra labai svarbus gerą studijų ko­ kybę užtikrinantis elementas, j dau­ gumą Vilniaus universiteto progra­ mų konkursai yra dideli, todėl įstoja tik moksleiviai, geriausiais pažy­ miais išlaikę valstybinius egzami­ nus.

Kaip žinoma, geriausias vals­ tybinių egzaminų įvertinimas yra šimtas balų. Klaipėdoje VU stendas buvo apgultas Vasario 26 dieną jau ketvirtą šiais metais Studijų mugę Žvejų namuo­ se organizavo Klaipėdos univer­ sitetas. Kaip jau įprasta, Vilniaus universiteto stendas visą laiką bu­ Šiais metais - kaip niekad anksčiau - visi Lietuvos univer­ sitetai, dalyvaujantys bendrajame priėmime, nusprendė rengti įvairiuose miestuose net penkias studijų muges.

  1. Знак этот выглядел чужим и необычным, и все же Элвин ощущал безмолвную весть, пронесенную сквозь века.

Toks padidėjęs universitetų aktyvumas sietinas su noru geriau informuoti moksleivius apie studijų programas, įstojimo ga­ limybes, studijų vykdymą, o suverenus sidabras svorio metimui - kviesti į universi­ tetus gabiausiuosius. Jie viliojami tiek studijų kokybe, toli­ mesnių studijų ir įsidarbinimo perspektyvomis, tiek gyveni­ miškais malonumais studijuojant.

Studijų direkcijos darbuotojai J. Alonderytė, V.

suverenus sidabras svorio metimui svorio metimas pagyvenusių žmonių maitinimo vamzdelis

Laugalys, Kauno humanitarinio fakulteto atstovė E. Labai ge­ rai dirbo VU SA atstovai, į kuriuos mieliau kreipdavosi o gal labiau jų žodžiais tikėjo daugumas moksleivių.

Nandzingo susitarime nebuvo numatyta. Nandzingo taikos sutartis

Parvežėme iš Klaipė­ dos labai gerą įspūdį apie šios ap­ skrities moksleivius, tvirtai įsitikinę, jog daugelį geriausių mokinių pa­ matysime Rugsėjo pirmąją. Profesorius L.

Kimtys Mažeikiuose savas Balandžio 8 d. Mažeikių rajono savivaldybė ir verslininkų asociaci­ ja organizavo Profesinę mugę, į ku­ rią vėl susirinko viso rajono abitu­ rientai, suverenus sidabras svorio metimui savo studijų programas pristatė daugelis universitetų bei koiegijų. Su verslininkais buvo ieškoma bendrų interesų studentų įdarbinimo grįži­ mo po studijų į Mažeikius bei pro­ fesinių praktikų klausimais.

Gyvas žodis įtaigesnis Kalbantis su gimnazijų kolekty­ vais paaiškėjo, jog universitetai tu­ rėtų dažniau ir aktyviau dalyvauti mokinių profesiniame orientavime, dažniau skaityti paskaitas gimna­ zijose, suverenus sidabras svorio metimui mokinius į universi­ tetus, parodyti auditorijas, labora­ torijas, organizuoti susitikimus su studentais, nes gyvas žodis ir uni­ versiteto gyvenimo stebėsena ge­ riau atskleidžia moksleiviams vie­ nos ar kitos profesijos esmę, tuomet abiturientai labiau motyvuotai ren­ kasi studijų programas.

Studentų skaičius universitetuose gali mažėti Dauguma valstybių susiduria suverenus sidabras svorio metimui problema, kad studentų skai­ čius didėja greičiau nei valstybės biudžeto išlaidos aukštajam moks­ lui. Todėl projekte siūloma įteisin­ ti valstybinių aukštųjų mokyklų fi­ nansavimą iš trijų šaltinių: valstybės, studijuojančiojo ir darbdavių.

Pagrindinė iš finansa­ vimo kylanti problema - studen­ tų mažinimas universitetuose. Juodka, Vyriausybės ir Rektorių konferen­ cijos pozicija dėl studentų maži­ nimo gerokai skiriasi.

Rektoriai su­ tinka mažinti studentų skaičių universitetuose, tačiau atitinka­ mai turėtų mažėti jų priėmimo skai­ čius ir kolegijose.

Anot B. Juod­ Švietimo ir mokslo ministerija parengė ilgalaikės aukštojo mokslo suverenus sidabras svorio metimui plano iki m. Balandžio 25 dieną ministras Remigijus Motuzas jį pristatė Prezidentūro­ je. Projekte siūloma peržiūrėti aukštųjų mokyklų vidinį val­ dymą, siekti studijų programų kokybės, stambinti fakulte­ tus ir apsispręsti dėl valstybinių universitetų, kolegijų dy­ džių bei jų išdėstymo miestuose.

Tokių konkrečių profesijų darbuotojų tiesiog trūks­ ta. Tuo tarpu Vyriausybė mano, jog univer­ sitetai turėtų sumažinti stojančiųjų skaičių, o kolegijose jis liks toks, koks buvęs. VU rektoriau mano, jog toks sprendimas yra ne visai tei­ singas.

Jasaitis: svarbiausia, kad varžybų apranga būtų patogi V.

Europos Parlamento narė Lai­ ma Andrikienė įsitikinusi, suverenus sidabras svorio metimui ma­ žinamas priimamų j universitetus studentų skaičius stumtų Lietuvą į Europos Sąjungos autsaiderių gretas. Negana to, primygtinai siū­ loma mažinti studentų priėmimo į universitetus skaičių, o universi­ tetai raginami pritarti tokiai val­ džios politikai.

Tokia pozicija ga­ lėtų būti vertinama kaip politika, stumianti Lietuvą ne tik į pasau­ lio, bet ir į ES autsaiderių gretas", - teigė L. Jos many­ mu, siekdama įgyvendinti Lisabo­ nos strategiją, ES 11 mln. Tačiau siūlymai jau šiais metais Lietuvoje sumažinti studentų pri­ ėmimo skaičių tūkst. To­ kią nuomonę palaiko ir VU rektorius akad.

Andrikienės įsitikinimu, jei studentų priėmimas į Lietuvos universitetus bus sumažintas, tai lietuviai išvyks studijuoti j kitas šalis, kur priėmimo j universitetus skaičius ne mažinamas, lieknėjimas w9rld quiche didina­ mas.

Studijuojančiųjų išvykimas, anot jos, reikš ir universitetų finan­ savimo mažėjimą. Šiuo metu Lietuvoje yra apie tūkst. Juodka teigė, kad idėja pasirašyti sutartį su gimnazijomis ne­ kilo staiga.

Universitetas su Lietu­ vos mokyklomis bendrauja jau ga­ na seniai. VU atstovai lankosi įvairiose Lietuvos mokyklose, ben­ drauja su abiturientais, kviečia juos studijuoti Vilniaus universitete.

Ilgai­ niui nuspręsta tokią draugystę su­ tvirtinti sutartimi. Išanalizavus gimnazijų abitu­ rientų valstybinių egzaminų rezul­ tatus bei reitingus stojant j Vilniaus universitetą, tapti Universiteto part­ nerėmis buvo pasiūlyta dešimčiai gimnazijų iš suverenus sidabras svorio metimui šalies regionų.

Gimnazijos įsiparei­ goja sudaryti sąlygas Universi­ teto studentams atlikti praktikas gimnazijose, konsultuotis su Uni­ versiteto atstovais dėl mokymo turinio ir metodų. Planuojama, jog Universiteto partnerės ne tik pa­ čios gaus norimą informaciją bei naudosis Universiteto parama, bet ir kvies kitas savo regiono gimna­ zijas bendradarbiauti su VU.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Reikia ugdyti gabų jaunimą, kuris baigęs mokslus neišvažiuotų iš Lietuvos. Tikiuosi, kad šis pavyz­ dys užkrės kitas mokyklas siekti ge­ resnių rezultatų.

suverenus sidabras svorio metimui acetaminofeno svorio metimas

Mes tikimės, kad ta­ pę studentais mūsų gimnazistai nepadarys gėdos Vilniaus universi­ tetui. Kalbantis su gimnazijų kolekty­ vais paaiškėjo, jog suverenus sidabras svorio metimui tu­ rėtų aktyviau dalyvauti mokinių pro­ fesiniame orientavime, dažniau skaityti paskaitas gimnazijose, kviestis mokinius j aukštąsias mo­ kyklas, parodyti auditorijas, labora­ torijas, organizuoti susitikimus su studentais, nes tuomet abiturientai Pasirašę sutartį gimnazijų direktoriai aplankė Vilniaus universiteto Biblioteką, senųjų rūmų ansamblį, Botanikos soda bei Lazerių centrą.

Naujiko nuotr. Kaip seksis bendradarbiauti, koks bus to bendradarbiavimo turi­ nys ir prasmė, priklausys nuo visų sutarties partnerių. Šio pavasario susitikimai parodė, kad gimnazi­ jose Vilniaus universiteto atstovų laukia ir mokytojai, ir moksleiviai.

suverenus sidabras svorio metimui

VU tikisi partnerystės dėka skatinti abiturientus pasirinkti studijas Univer­ sitete. Tikimasi, jog vis didėjant uni­ versitetų konkurencijai dėl gabiausių abiturientų ši strategija pasitvirtins.

Lietu­ vos nacionalinio UNESCO vyk­ domojo komiteto nutarimu VU bibliotekos projektas prioritetine tvarka buvo pateiktas pirmuoju numeriu kiekviena šalis gali pa­ teikti 12 projektų, išdėstytų priori­ tetine tvarka nuo 1 iki 12 ir gavo didžiausią UNESCO skiriamą finan­ sinę paramą Lietuvos Respubliko­ je.

Biblioteka įsigis kompiuterinės technikos, specialiuosius porei­ kius atitinkančios programinės įran­ gos. Projekto tikslas yra įkurti Kom­ petencijos centrą bibliotekoje, suteikti galimybę ne tik VU stu­ dentams, bet ir kitiems skaityto­ jams su negalia naudotis turimais informaciniais resursais, moder­ niomis informacinėmis technolo­ gijomis.

Vilniaus universiteto bibliote­ koje yra 26 registruoti skaity­ tojai. Pagal statistinius duomenis, vakarinėse ir dieninėse studijo­ se šiuo metu studijuoja 53 jau­ nuoliai, turintys įvairias negalias regos, klausos, judėjimo, vidi­ nes ir kt. Ne visi studentai, turin­ tys negalią, apie tai yra informa­ vę atitinkamas suverenus sidabras svorio metimui.

Biblioteka yra suverenus sidabras svorio metimui institucija, ku­ ri pirmiausiai pajunta akademinės bendruomenės informacinius po­ reikius. Bibliotekos darbuotojai kasdien susiduria su įvairią nega­ lią turinčiais studentais, žino jų problemas ir ryžtą įgyti žinių.

Knygose „NANKIN SUSITARIMAS 1842“

Vil­ niaus universiteto biblioteka pa­ gal galimybes teikia paslaugas skaitytojams su negalia. Studijuo­ jančius Lietuvos suverenus sidabras svorio metimui su stu­ buro pažeidimais asociacijos na­ rius aprūpina knygomis per Tarpbibliotekinį abonementą.

Jie elektroniniu būdu atsiunčia reika­ lingų knygų, straipsnių sąrašą, bibliografines užklausas. Bibliote­ ka Vilniaus universiteto bendruo­ menės nariams su negalia visas knygas ir paskutinį egzempliorių iš bibliotekos skolina terminuotam laikotarpiui.

Universitas Vilnensis, m. gegužės mėn. Nr. 4 () by Vilniaus universitetas - Issuu

Jaunimui su negalia reikalinga nuolatinė galimybė pri­ eiti ir naudotis informacijos resur­ sais, kaip ir visiems bendruome­ nės nariams. Rengiant projektą buvo gilinta­ si į žmonių su negalia problemas, Būti ar nebūti stipendijai? Paprastai kalbant stipendija valstybės mokami pinigai studen­ tui už tai, kad jis mokosi.

  • S. Jasaitis: svarbiausia, kad varžybų apranga būtų patogi | albatransa.lt
  • Nandzingo susitarime nebuvo numatyta. Nandzingo taikos sutartis

Tai tipiš­ ka, nė kiek savo esme napakitusi sovietmečio nuostata. Dabar dėl valstybės finansinio nepajėgumo stipendija mokama tik už gerą ir labai gerą mokymąsi. Mano gal­ va, reikėtų išskirti esminę sociali­ nę stipendijos funkciją, t.

Žmogus iš tikrųjų turėtų pragyventi Nuo sovietinių laikų Lietuvos aukštosiose mokyklose mo­ kamos stipendijos. Tiesa, šiais laikais jas gauna ne visi, o tik geriausiai besimokantys.

S. Jasaitis: svarbiausia, kad varžybų apranga būtų patogi

Kaip turėtų būti sutvarkyta aukštojo mokslo sistema, kokios šiuolaikinės garantijos tu­ rėtų pakeisti stipendijas, galų gale kam ir dėl ko jos egzis­ tuoja - apie tai kalbamės su Vilniaus universiteto Teisės fa­ kulteto dekanu doc. Vytautu Nekrošiumi. Taigi, jei sugebėsime pa­ siekti, kad ir studentas galėtų derinti darbą su studijomis, ir darb­ davys gautų šiokių tokių nuolaidų, jei valstybė suverenus sidabras svorio metimui suinteresuota ap­ saugoti tokį studentą ir mokėti jam tokio pobūdžio stipendiją, tai bus dviguba nauda ir pačiam studen­ tui, ir valstybės suverenus sidabras svorio metimui.

Trečia, paliktume tas vardines privačių fondų, mecenatų, alumnų draugi­ jų stipendijas, kurios skirtos pa­ tiems geriausiems ir aktyviausiems studentams. Stipendi­ ja už mokslą, darbą, aktyvumą ar dar ką nors yra privačių mecena­ tų reikalas, o ne valstybės parei­ ga. Valstybė neprivalo mokėti žmogui už tai, kad jis investuoja į savo ateitį, nes ateitis sumokės jam už šią gerą investiciją.

Kodėl staiga prabilta apie visai kitokią stipendijos koncepciją? Reikia suprasti, jog valstybė neturi maišo pinigų ir negali daly­ ti jų į dešinę ir į kairę. Svarbu pa­ siekti, kad pinigai, skirti mokslui ir studijoms, atitektų tam, kam jų la­ biausiai reikia. Neįsivaizduoju, kaip reikėtų pragyventi už stipen­ diją, kurią dabar gauna geriausieji Lt.

Kita vertus, geriausios sąlygos ir taip yra sudarytos tiems, kurių tėvai pakankamai uždirba, todėl gal geriau mokėti ne tam, kuris gerai mokosi, bet tam, kuris daug sunkiau gyvena ir kuriam tik­ rai reikia valstybės pagalbos.

Kokia, Jūsų nuomone, turė­ tų būti valstybės mokamų stipendijų sistema? Yra keli variantai. Viena vertus, puikiu pavyzdžiu galėtų būti jau keliolika metų Vokietijoje veikianti sistema. Ten, jei žmogus įrodo, kad jo ar jo tėvų pajamų lygis nesiekia TF dekanas doc. Nekro­ šius mano, jog stipendijų tema verta diskusijų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

V Naujiko nuotr. Kodėl gi pas mus stu­ dentai negalėtų gauti tam tikrų lengvatų ar pinigų sumą atsižvel­ giant į šeimos finansinius suverenus sidabras svorio metimui mus? Ir tai neturėtų būti švietimui skirti pinigai, veikiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirstomos lėšos. Antras variantas tiktų suverenus sidabras svorio metimui, kai turime studentą, ku­ riam pagal minėtą pajamų lygį sti­ pendija nepriklauso, tačiau jis ne­ gali sau leisti studijuoti ten, kur nori.

Tada kiekvienas darbda­ Kokia galėtų būti studentų reakcija į tokius pokyčius? Dauguma gali vėl bandyti ma­ nipuliuoti stipendijos kaip motyva­ cinės priemonės vaidmeniu. Ne­ galiu ir nenoriu tikėti, kad studentai mokosi dėl Lt, todėl kalbos, kad stipendija motyvuoja, nepagrįstos.

Protingi studentai neturėtų taip ginti savo teisės į sumą pinigų, kurią jie vėliau išleis vakarėliams, klubams ir kt. Aštriai reaguos tie, kurie ne­ supranta, kad imti paskolą pragy­ venimui nėra taip baisu - net ir visiškas nevykėlis per 10 metų po baigimo sugebėtų išmokėti tą su­ mą, per mėnesį mokėdamas vos po 30 Lt, juolab kad valstybė dengia palūkanas. Emocingai reaguotų ir tie, kurie studijuoja visiškai negal­ vodami, ar jiems tai bus reikalinga, ar ne. Lieka tik pridurti, kad ši te­ ma tikrai dar neišsemta ir verta diskusijų.

Pagal projektą bibliotekoje ne­ įgaliesiems bus įrengtos specia­ liems poreikiams pritaikytos 4 dar­ bo vietos - 3 darbo vietos žmonėms su regėjimo negalia: 1 - akliesiems, 1 - silpnaregiams, 1-darbui su elektronine lupa, skir­ ta silpnaregiams, ir 1 vieta studen­ tams su smulkiosios motorikos su­ trikimais.

Paprasta partnerystės sutartis susitarimas dėl jungtinės veiklos pagal Reglamento Nr. Darbo sutartis ir sutartis: taikymo galimybė Iš knygos Darbdavio klaidos, sudėtingi Rusijos Federacijos darbo kodekso taikymo klausimai   autorius    Salnikova Liudmila Viktorovna 2. Darbo sutartis ir sutartis: taikymo galimybė Gana dažnai darbo sutartys pakeičiamos sutartimi paslaugų sutartimi.

Šios darbo vietos bus įrengtos bibliotekos pirmajame aukšte VU Centriniuose rūmuose ir aprūpintos specialia programi­ ne įranga, specialia kompensaci­ ne technika Brailio spausdintuvu, garso sintezatoriais, skeneriu, elektronine lupakuri užtikrins žmonėms su negalia prieigą prie elektroninių išteklių, interneto. Tu­ rima speciali įranga leis plėsti tei­ kiamas paslaugas jaunimui su negalia.

Specialioji programinė įranga akliesiems ir silpnaregiams infor­ maciją pateiks skaitytojo pagei­ daujama forma: išspausdinama Brailio raštu, padidintu šriftu, tra­ dicinė literatūra bus perteikiama skaitmeniniu formatu - skenuojama, tekstas skaitomas adaptacinė­ mis programomis, didinamas, bus teikiamos konsultacijos ir pagal­ ba darbo vietose.

Naujos specialiosios Vilniaus universiteto bibliotekos paslau­ gos žmonėms su negalia leis naudotis šiuolaikinėmis techno­ logijomis kasdieniame gyvenime.

suverenus sidabras svorio metimui

Konferencijoje bus nagrinėjami bibliotekų fondų kūrimo, atnauji­ nimo ir plėtros, kompiuterizacijos ir informacinių technologijų pa­ naudojimo aprūpinant spaudi­ niais, elektroniniais šaltiniais ir ki­ tais dokumentais klausimai.